Lisätietoja:Seppo Nevalainen
ekonomisti

Toimihenkilöbarometri: Puolet STTK:laisista sai henkilöstökoulutusta


Henkilöstökoulutus

Joka toinen STTK:n Toimihenkilöbarometriin vastanneista (51 %) on osallistunut työnantajan järjestämään tai rahoittamaan ammatilliseen koulutukseen vuoden 2012 aikana (ks. liite). Erityisesti terveydenhuoltoalalla työskentelevät ovat osallistuneet työnantajan tarjoamaan ammatilliseen koulutukseen. Tehyn jäsenistä 68 prosenttia on osallistunut ammatilliseen koulutukseen joko työnantajan järjestämänä tai tämän kustantamana.

Tiedot käyvät ilmi keväällä toteutetusta barometrikyselystä, johon vastasi lähes 1 300 STTK-laista. Barometri toteutetaan joka toinen vuosi ja sitä on tehty vuodesta 1997.

Ekonomisti Seppo Nevalainen pitää koulutuksen määrää kohtuullisena.
– Toisaalta puolet on työnantajan tarjoaman koulutuksen ulkopuolella. Se on aika paljon, kun miettii työelämän kasvavia osaamisvaatimuksia ja koulutuksen merkitystä henkilöstön muutosturvan näkökulmasta.

Työmarkkinajärjestöjen sopima uusi osaamisen kehittämisen malli ja siihen liittyvät verokannusteet astuvat voimaan 1.1.2014. Jatkossa yhteistoimintalaissa on käsiteltävä entistä tarkemmin koulutukseen liittyviä asioita. Koulutussuunnitelman tekeminen on edellytys sille, että työnantaja voi saada taloudellisen kannusteen koulutuksesta.

– On tärkeää, että osaamisen kehittämistä koskeva uusi lainsäädäntö ja kannusteet otetaan työpaikoilla tehokkaasti käyttöön. Kaikkien työntekijöiden saaminen koulutuksen piiriin on elintärkeää työpaikkojen kilpailukyvyn ja työn tuottavuuden kannalta.

Työnantajan järjestämiä tai maksamia koulutuspäiviä kertyi keskimäärin noin neljä

Vastaajan ammatillisella koulutustasolla on yhteys kouluttautumiseen. Korkeamman ammatillisen koulutuksen suorittaneet osallistuvat muita aktiivisemmin työnantajan tarjoamaan koulutukseen. Myös vastaajan peruskoulutus vaikuttaa ammatilliseen koulutukseen osallistumiseen. Yo-tutkinnon suorittaneista yli puolet (55 %) on osallistunut työnantajan tarjoamaan koulutukseen, kun taas kansa- tai kansalaiskoulun käyneistä noin kaksi viidesosaa (43 %) on osallistunut työnantajan tarjoamaan koulutukseen.

Vuonna 2012 työnantajan järjestämiä tai maksamia koulutuspäiviä kertyi keskimäärin 4,1. Miehille koulutuspäiviä kertyi keskimäärin 5,1 ja naisille 3,7. Jäsenliitoittain tarkasteltuna eniten koulutuspäiviä kertyi Palkansaajajärjestö Pardian jäsenille.

40 prosenttia ei koe saavansa riittävästi henkilöstökoulutusta

Kolme viidestä (58 %) on mielestään saanut riittävästi työnantajan järjestämää tai maksamaa ammatillista koulutusta. Tyytyväisimpiä olivat Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn jäsenet.
– Tässäkin riittävästi koulutusta saavien rinnalla vastaajista 40 prosenttia ei koe saavansa riittävästi henkilöstökoulutusta, Nevalainen huomauttaa.

Mitä korkeampi on vastaajan ammatillinen koulutustaso, sitä suurempi osa vastaajista kokee saaneensa riittävästi työnantajan tarjoamaa koulutusta. Julkisella sektorilla ollaan tyytyväisempiä kuin yksityisellä sektorilla. Palvelussuhteen lajillakin on vaikutusta – pysyvässä palvelussuhteessa työskentelevät ovat tyytyväisempiä koulutuksen määrään kuin määräaikaisessa tai tilapäisessä palvelussuhteessa työskentelevät.

STTK Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.sttk.fi

Lisätietoja barometristä antaa ekonomisti Seppo Nevalainen, puhelin 0400 798 958.

Kuvion saa avattua klikkaamalla sitä.

Toimihenkilöbarometri 2013_koulutus

Kuvio: Työnantajan järjestämään tai maksamaan ammatilliseen koulutukseen osallistuneet vuonna 2012, %.

***