Pardian jäsentutkimus 2013: Varmuus työpaikasta edistää työssäjaksamista ja jatkamista


Työhyvinvointi

Euroopan unionin teettämän työelämää koskevan Eurofound 2012 -tutkimuksen mukaan suomalaisessa työelämässä on tehty viime vuosina enemmän organisaatiomuutoksia kuin missään muualla Euroopassa ja viime vuosien kotimaisten työolobarometrien mukaan aktiivisin muutosten toteuttaja on ollut valtionhallinto. Sen vaikutukset näkyvät Palkansaajajärjestö Pardian viimeisimmässä jäsentutkimuksessa.

Jäsentutkimuksen mukaan työelämän epävarmuus, kasaantuvat työt ja kiire koettelevat jaksamista, vaikka ne eivät näy suoraan eläköitymissuunnitelmissa. Sen sijaan henkinen uupuminen ja työn teon mielekkyyden väheneminen lyhentävät selvästi työssäjatkamista.

Tutkimuksen mukaan epävarmuus tulevaisuudesta on yleisin työssä jaksamista heikentävä asia.  Huomattavaa on, että sen osuus on kaksinkertaistunut ajanjaksolla 2002–2013.

Tutkimuksen mukaan epävarmuus tulevaisuudesta on yleisin työssä jaksamista heikentävä asia (14 %). Huomattavaa on, että sen osuus on kaksinkertaistunut ajanjaksolla 2002–2013. Samalla kun työolosuhteisiin liittyvät huolet ovat kasvaneet, liian pienen palkan merkitys työssäjaksamista heikentävänä tekijänä on suhteellisesti vähentynyt.

Huomioitavaa on, että 50 vuotta täyttäneillä vastaajilla työssäjaksamista heikentää yksi tekijä, joka ei näy tätä nuoremmilla: kahdeksan prosenttia pelkää, etteivät he pysy työelämän kehityksen vauhdissa mukana.

Työuria voi pidentää tukemalla jaksamista

Pardialaisten eläkesuunnitelmat ovat myös muuttuneet. Vaikka 50 vuotta täyttäneiden vastauksissa työelämän nopea kehitys huolestuttaa, töissä halutaan olla pidempään. Edelliseen tutkimukseen verrattuna vastaajien keskimääräinen aiottu eläkkeelle jäämisikä on noussut puolella vuodella 63,0 vuodesta 63,5 vuoteen.

Selkeimmin jaksamista tukee varmuus työpaikan säilymisestä. Muita listan kärjessä olevia asioita ovat työmäärän ja kiireen vähentäminen, parempi palkka, johtamistapojen parantaminen sekä joustavammat työajat.

Kahdessa edellisessä jäsentutkimuksessa on selvitetty, mitkä asiat auttavat jaksamaan mahdollisimman pitkään työssä. Selkeimmin jaksamista tukee varmuus työpaikan säilymisestä. Muita listan kärjessä olevia asioita ovat työmäärän ja kiireen vähentäminen, parempi palkka, johtamistapojen parantaminen sekä joustavammat työajat.

– Pidemmistä työurista puhuttaessa on huomattava, että jos epävarmuutta ja kiirettä ei ole helposti vähennettävissä, on tärkeää että työntekijää tuetaan jaksamaan omien työtehtävien hoidossa, kuten tekemällä yksilöllisiä työjärjestelyjä erityisesti ikääntyville, Pardian puheenjohtaja Antti Palola painottaa.

Työtehtävien tukemisen tarve näkyy tutkimuksessa, sillä tähän liittyy kaksi keskeisintä muutosta edellisiin tutkimuksiin verrattuna.  Työntekijän kannalta joustavampien työaikojen kehittämistä tärkeinä pitävien osuus nousi neljä prosenttiyksikköä. Työtehtävien muuttamista tai keventämistä tärkeinä pitävien osuus kasvoi kolme prosenttiyksikköä.

– Muutokset ovat sangen suuria näin lyhyellä aikavälillä ja kertovat jokapäiväisen työssä jaksamisen tukemisen merkityksen kasvusta, Antti Palola sanoo.

Suomen valtio Euroopan innokkaimpia uudelleenorganisoijia

Työelämän muutosvauhti on jatkunut hyvin kiivaana viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä näkyy myös jäsentutkimuksessa. Organisaatiomuutoksia on tehty 84 prosentissa vastaajien työpaikoista. Yleisin muutos on yksiköiden yhdistäminen toisiinsa (49 %).

Henkilöstö on vähentynyt 65 prosentissa työpaikoista, pysynyt ennallaan 21 prosentissa ja lisääntynyt 14 prosentissa. Myös työn koetaan muuttuneen: työtehtävät ovat lisääntyneet ja työtehtävien alue laajentunut 74 prosentilla vastaajista sekä uuden tiedon omaksumisvaatimukset kasvaneet 77 prosentilla.

***

STTK: Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikoilla yhä täysin riittämätöntä