Työmarkkinajärjestöt yksimielisiä työllisyys ja kasvusopimuksen tulkinnasta


Työmarkkinajärjestöt ovat yksimielisesti todenneet keskiviikkona 18.8.2013 kasvu- ja työllisyyssopimuksen palkantarkistukseen ja sen vaikutuksiin liittyvät sopimuksen mukaiset tulkinnat.

Keskusjärjestöt ovat vastauksena alakohtaisissa neuvotteluissa esiin nousseisiin kysymyksiin vastanneet keskitettyyn sopimukseen perustuen seuraavasti:
    1. 20 e yleiskorotus maksetaan kaikille, ellei alakohtaisesti muuta sovita.
    2. Jos sopimusrakenne on sellainen, että yleiskorotus heijastuu automaattisesti joihinkin etuuksiin, esim. prosentuaalisiin lisiin, se mahtuu keskitettyyn ratkaisuun.
    3. Jos työehtojen muutoksilla on kustannusvaikutuksia, ne otetaan huomioon yleiskorotuksissa.
    4. Alakohtaisten työ- ja virkaehtosopimusten irtisanomismahdollisuuden osalta viitataan työllisyys- ja kasvusopimuksen kohtaan 2.4.
    5. Ensimmäisen sopimusjakson korotuksen suuruuteen ei vaikuta se, onko sopimusjakson pituus 22 vai 24 kuukautta. Toisen sopimusjakson korotuksen suuruus suhteutetaan sopimusjakson pituuden mukaan työllisyys- ja kasvusopimuksen kohdan 2.3 toisessa kappaleessa sovitulla tavalla.

Lue myös:Työllisyys ja kasvusopimus ja edunvalvontajohtaja Minna Helteen Esityskalvot työllisyys- ja kasvusopimuksesta