Tutkimus: Keskeytykset vievät 20–30 prosenttia toimihenkilön työpäivästä


Työelämä

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja toimihenkilöitä edustavien palkansaajajärjestöjen STTK:n ja YTN:n tuottavuustyöryhmien aloitteesta tehty tutkimus osoittaa, että toimihenkilötehtävissä työskentelevän henkilön työpäivää rikkovat monenlaiset keskeytykset ja häiriöt, jotka lyhentävät tehokkaaseen työhön käytettävissä olevaa työpäivää.

Erilaiset keskeytykset ovat suuri kuormitustekijä, vaikka kaikki keskeytykset eivät ole häiriöitä; keskeytetty henkilö voi myös hyötyä keskeytyksestä. Vastaavasti häiriöt – haitaksi koetut ulkoiset tekijät – monesti turhauttavat ja heikentävät työmotivaatiota, vaikka kaikki häiriöt eivät johda työn keskeytymiseen.

Keskeytykset vievät keskimäärin 20–30 prosenttia toimihenkilön työpäivästä. Keskeytyksistä suurin osa (noin 57 % keskeytyksiin kuluvasta ajasta, keskimäärin 5,2 tuntia viikossa) aiheutuu toisesta henkilöstä. Häiritsevimmiksi koettiin työtoverin ja ulkopuolisen henkilön aiheuttamat keskeytykset, jotka myös vievät eniten aikaa. Toisen henkilön aiheuttamia keskeytyksiä on erityisesti työnjohtajilla. Toisen henkilön aiheuttamista keskeytyksistä kuitenkin yli 2/3:ssa tapauksista myös keskeytetty henkilö voi hyötyä. Organisoinnista johtuvat tekijät aiheuttavat keskimäärin 28 % keskeytyksistä (2,6 h/vko), ja tekniikasta johtuvat tekijät vastaavasti 15 % keskeytyksistä (1,4 h/vko).

Puolet keskeytyksistä ajallisesti mitattuna johtuvat häiriöistä

Puolet keskeytyksistä (ajallinen osuus) on häiriöitä. Myös häiriöiden osuus työajasta on suurin työnjohtajilla. Häiriöiden osuus työajasta on toimihenkilötyössä keskimäärin noin 14 %. Puolet tuosta ajasta selittyy organisatorisilla syillä ja toinen puoli puoliksi toisen henkilön aiheuttamilla keskeytyksillä ja teknisillä häiriöillä. Toimihenkilötyön häiriöitä esiintyy tämän selvityksen mukaan kaiken kokoisissa yrityksissä jokseenkin saman verran.

Häiriöitä esiintyy työssä, jossa niin sanotut hyvän työn ominaisuudet toteutuvat heikosti. Niinpä pyrittäessä kehittämään työtä ihmisen luontaista toimintatapaa tukevaan suuntaan voidaan vähentää häiriöiden riskiä. Suurimmat haasteet työn kehittämisessä liittyvät yhtäaikaisten tehtävien ja kiireen vähentämiseen sekä keskeytysten karsimiseen. Monet hyvän työn ominaisuudet ovat toimihenkilötyössä usein kunnossa: esimerkiksi työ vaatii erilaisia taitoja ja kykyjä, työssä on mahdollisuus sosiaalisiin kontakteihin ja tehtävät muodostavat mielekkään kokonaisuuden.

Toimihenkilötyön keskeytyksistä ja häiriöistä – niitä aiheuttavista tekijöistä ja niiden yleisyydestä – ei ole juurikaan varsinkaan kotimaista tutkimustietoa. Nykytilanteen selvittämiseksi käynnistettiin EK-STTK- ja EK-YTN-tuottavuustyöryhmien aloitteesta tutkimus, jonka avulla luotiin kokonaiskuva toimihenkilötyössä esiintyvistä keskeytyksistä ja häiriöistä. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä TTS – Työtehoseuran ja Työterveyslaitoksen kanssa valtakunnallisesti sähköisenä kyselynä marraskuussa 2012. Kohdejoukkona olivat kaikki Ammattiliitto Pron edustamat toimialat. Vastauksia saatiin kaikkiaan 2 178 kappaletta kaikkiaan 27:ltä eri toimialalta tai toimialaryhmältä.

TTS – Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka kouluttaa vuosittain noin 8000 opiskelijaa eri alojen ammattilaisiksi. Koulutustoiminnan lisäksi TTS – Työtehoseura tutkii ja kehittää noin sadan vuosittaisen projektin avulla työmenetelmien toiminnallisuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta.

***

Terveisiä töistä! “Jos työhyvinvoinnissa on häiriöitä, se näkyy ja kuuluu”