STTK: Heikko talous vähentänyt työnantajien halua henkilöstön kouluttamiseen


Ammatillinen koulutus

 Työnantajien panostukset osaavaan henkilöstöön ovat henkilöstön edustajien havaintojen mukaan heikentyneet. Heikkenemistä oli tapahtunut kaikilla toimialasektoreilla, eniten valtion työpaikoilla, ilmenee STTK:n tuoreesta Henkilöstön edustaja –barometrista.

– Vaikuttaa siltä, että heikentynyt talouskehitys on vähentänyt työnantajien halukkuutta henkilöstön kouluttamiseen ja kehittämiseen. Tulevina vuosina pula osaavasta työvoimasta voi tästä syystä osoittautua talouskasvua hidastavaksi tekijäksi, STTK:n työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen arvioi.

Työnantajien satsaukset innovointiin ja tuottavuuteen ovat kyselyn mukaan pysyneet vakaina. Eniten panostuksia on ollut teollisuudessa ja yksityisellä palvelusektorilla, vähiten puolestaan valtion työpaikoilla, joilla myös panostaminen osaavaan henkilöstöön on ollut vähenemään päin. Tuloksilla voi arvioida olevan yhteys valtion tuottavuusohjelmaan, jota on viime vuosina käytetty lähinnä työpaikkojen vähentämiseen.

– Viime vuosina on eletty niukkuuden aikaa. Heikko tai olematon talouskasvu näkyy myös työpaikoilla. Monilla työpaikoilla olosuhteet ovat henkilöstön edustajien arvion mukaan muuttuneet huonommiksi. Lista tällaisista asioista on valitettavan pitkä. Esimerkiksi töiden ja työaikojen sovittaminen työntekijöiden elämäntilanteeseen, henkilöstön informoiminen työpaikan taloudellisesta tilasta, henkilöstökoulutuksen määrä, tiedonkulku työpaikalla, työtilat ja työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu ovat esimerkkejä huonompaan suuntaan muuttuneista olosuhteista, Auvinen kritisoi.

Joissakin asioissa tilannetta voidaan pitää vielä tyydyttävänä. – Lakeja ja sopimuksia noudatetaan, työterveyshuollon sairaanhoidolliset palvelut ovat riittäviä ja henkilöstöä edelleenkin jossain määrin koulutetaan, Auvinen sanoo.

Eniten työnantajapuolen katsottiin panostaneet luottamukseen ja yhteistyöhön sekä henkilöstön työhyvinvointiin ja terveyteen. – Tilanteen näissä asioissa voisi sanoa olevan kohtuullisella tasolla.

Arviot esimieskoulutuksen riittävyydestä olivat barometrin perusteella tasaisesti laskeneet viime vuosina lähes kaikilla toimialasektoreilla. Valtion työpaikoilla tilanne oli pysynyt kuitenkin ennallaan.

– Kehityksen suunta pitää saada muuttumaan negatiivisesta positiiviseksi. Heikentyvät työolot eivät ole kenenkään etu, Auvinen muistuttaa. – Työnantajat saivat maaliskuisen koulutuskiistan ratkaisun yhteydessä kunnon veroedun henkilöstön koulutukseen. Sitä pitää nyt käyttää ja lisätä henkilöstön koulutusmahdollisuuksia. Siten varmistetaan henkilöstön osaaminen ja tuottavuus sekä työpaikkojen kilpailukyky, Auvinen vaatii.

STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri on toteutettu joka toinen vuosi: 2009, 2011 ja 2013. Vuoden 2013 kyselyyn vastasi 974 henkilöstön edustajaa. Barometri julkistettiin STTK:n luottamusmiesseminaarissa Helsingissä 11.4. Seminaariin osallistui yli 600 STTK:laista luottamusmiestä.

Lisätietoja : STTK:n työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen, puh: 040 545 0631

STTK:n Henkilöstön edustaja –barometri >>