SuPer: Varhaiskasvatuslakiin on saatava ryhmäkokokatto


VarhaiskasvatuslakiinSTTK:lainen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer julkisti laajan selvityksensä päivähoidosta tiistaina 5.3. Helsingissä ja Tampereella. Selvityksen mukaan ryhmäkokojen tulee olla pienemmät ja uuteen varhaiskasvatuslakiin on saatava ryhmäkokokatto. Ryhmäkokokattoa vaati 95 prosenttia kyselyyn vastanneista lähihoitajista.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan yksi keskusteluun nostettava asia on kokopäiväisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden tarve. Tällaista viestiä on tullut myös päivähoidossa työskentelevältä jäsenistöltä, joka on nähnyt sen uhkana lasten hyvinvoinnille ja perheen muodostumiselle. Lapsella on ennen kaikkea oikeus sisaruussuhteiden luomiseen ja vanhempiinsa.

SuPer on huolissaan lasten päivähoidon tulevaisuudesta. Kevan arvion mukaan yli puolet lastenhoitajista jää eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. SuPerin selvityksen mukaan lähes puolet päivähoidossa työskentelevistä lähihoitajista on harkinnut alan vaihtamista. Selvitykseen vastanneista 35 prosenttia työskenteli määräaikaisessa työsuhteessa. 76 prosenttia heistä oli määräaikaisessa työsuhteessa tahtomattaan. SuPer muistuttaakin määräaikaisten työsuhteiden suuren määrän ongelmallisuudesta.  – Hoitajien vaihtuvuus ei ole hyvä lapsen kehitykselle, Paavola korostaa.

Yksi merkittävä syy alan vaihtamiselle on laadukkaan päivähoidon toteuttamisen mahdottomuus. – Hoitajilla on oltava enemmän aikaa lapsille, jotta lapset voidaan huomioida yksilöllisesti, puheenjohtaja Paavola vaatii.

SuPerin selvitys: Lähi- ja lastenhoitajat vaativat pienempiä lapsiryhmiä päiväkoteihin

Päivähoitolain asetuksessa on määritelty suhdeluku, montako lasta päiväkotiryhmässä saa olla kasvattajaa kohti. Lähes 60 prosenttia SuPerin selvitykseen vastanneista lähihoitajista ilmoitti, että suhdeluku ylittyy viikoittain, neljäsosa kertoi suhdeluvun ylittyvän jopa päivittäin. Eniten päivittäisiä suhdeluvun ylityksiä tapahtuu isoissa ryhmissä. Vastaajista 86 prosenttia vaati suhdeluvun pienentämistä eli lisää kasvattajia ryhmiin.

SuPerin selvityksen mukaan lähi- ja lastenhoitajat vaativat myös pienempiä ryhmiä päiväkoteihin. 95 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että uudessa varhaiskasvatuslaissa on oltava ryhmäkokokatto.

Suurimpina ongelmina liian suurissa ryhmissä pidettiin, ettei jokaista lasta ole mahdollista huomioida yksilöllisesti (90 prosenttia vastaajista), työntekijöiden jaksaminen on äärirajoilla (71 %), lasten turvallisuus on vaarassa (67 %),

SuPerin kyselyyn vastasi 1 208 päivähoidossa työskentelevää superilaista marraskuun 2012 aikana.

SuPerin tavoitteet varhaiskasvatuslakiin:
•Ryhmäkokokatto on saatava sitovaksi
•Koulutettujen kasvattajien ja lasten suhdeluku on saatava pienemmäksi
•Suhdeluku on saatava koko hoitopäivän kestäväksi, jotta turvataan lasten turvallisuus
•On turvattava aikaa lapselle yhdessä olemiseen, lapsi keskiössä
•Lapsilla on oltava oikeus turvalliseen lääkehoitoon päivähoidossa
•Subjektiivinen päivähoito-oikeus osapäiväiseksi, jos ei tarvetta opiskelun, työn tai sairauden takia kokopäivähoitoon. Lastensuojelullinen näkökulma on huomioitava.
•Perhepäivähoitoa on kehitettävä
•Erityislasten asemaa on parannettava
•Lapsella on oltava oikeus pysyä samassa ryhmässä koko vuoden
•Perheillä on oltava mahdollisuus vaikuttaa hoitopaikan valintaan
•Kaikilla lähi- ja lastenhoitajilla päivähoidossa on oltava mahdollisuus osallistua täydennyskoulutukseen vuosittain
•Lähihoitajia on kohdeltava tasa-arvoisesti työhönottotilanteessa koulutusohjelmasta riippumatta
•Lähihoitajien ammatillista arvostusta on nostettava