STTK: Vanhuspalvelulaki konkretisoi ikäihmisen arjen turvan


STTK korostaa, että ikääntyneillä henkilöillä tulee olla mahdollisuus arvokkaaseen ja aktiiviseen elämään.
– Perustuslaki turvaa oikeuden ihmisarvoiseen elämään, huolenpitoon ja peruspalveluihin. Vanhuspalvelulaki konkretisoi sen, mitä tämä turva tarkoittaa ikäihmisten arjessa, STTK:n pääsihteeri Leila Kostiainen kiteyttää.

STTK pitää sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän tuloksena syntynyttä uutta vanhuspalvelujen lakiehdotusta hyvänä kompromissina. Järjestöä työryhmässä edustaneen Leila Kostiaisen mielestä lakiluonnos linjaa keskeiset kuntien toimet palvelujen laadun ja riittävyyden parantamiseksi.

– Laadukkaat palvelut edellyttävät riittävästi osaavaa ja koulutettua henkilöstöä sekä asianmukaiset toimitilat. Palvelujen hyvä johtaminen sekä oman työn jatkuva kehittäminen ja valvonta ovat myös välttämättömiä. Palvelujen laadun osalta lakiluonnos sisältää asetuksenantovaltuutuksen, mikä oli STTK:lle ja sen jäsenliitoille tärkeä tavoite laadun varmistamiseksi. Valtuutus takaa, että ministeriöllä on tehokkaat välineet puuttua vanhustenhuollon henkilöstömitoitukseen, jos kunnat eivät omatoimisesti huolehdi riittävistä ja laadukkaista palveluista vanhuksille.

Kostiainen korostaa, että lakiluonnoksen tavoitteiden toteutuminen käytännön hoitotyössä edellyttää nyt kuntatasolla eri toimijoiden aktiivisuutta ja yhteistyötä.
– Kuntien on jatkossa sisällytettävä strategiseen suunnitteluunsa ikääntyneen väestön tarvitsemat palvelut ja niille riittävät resurssit. Palvelujen laatua ja riittävyyttä on arvioitava vuosittain yhteistyössä asiakkaiden, heidän omaistensa ja kunnan vanhusneuvoston kanssa.

Vanhuspalvelujen on STTK:n mielestä tuettava iäkkään henkilön hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista.
– Vanhuksella pitää olla oikeus ja mahdollisuus asua omassa kodissaan riittävien palveluiden tuella. Vanhuksella pitää kuitenkin olla oikeus päästä myös laadukkaaseen ympärivuorokautiseen tai laitoshoitoon silloin, kun hänen toimintakykynsä heikkeneminen sitä edellyttää, Kostiainen sanoo.

Ministeriön tulee jatkossa huolehtia siitä, että vanhusten hoidon riittävyyttä ja laatua seurataan ja valvotaan kattavasti. Jos palvelut eivät täytä lain vaatimuksia, ministeriön on ryhdyttävä lain edellyttämiin toimiin. Myös hoitotyön eri ammattilaisten täysimittainen mukanaolo vanhustyön sisällön kehittämisessä on välttämätöntä.

Lisätietoja: STTK:n pääsihteeri Leila Kostiainen, puhelin 0400 805 417

***

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola: Vanhuspalvelulaki ei saa heikentää vanhusten oikeuksia