EN; Naisiin kohdistuvan välivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskeva yleissopimus

Ulkoasiainministeriö

Pyydettynä lausuntonaan Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry toteaa asian johdosta lyhyesti seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Istanbulissa toukokuussa 2011 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta.

Yleissopimuksen tavoitteena on naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja poistaminen, väkivallan uhrien suojeleminen sekä väkivallan tekijöiden saattaminen edesvastuuseen. Yleissopimus on Euroopan ensimmäinen oikeudellisesti sitova sopimus naisten suojelemiseksi väkivallalta. Yleissopimuksen ei ole tarkoitus ”kilpailla” esimerkiksi CEDAW-sopimuksen kanssa, vaan sen on tarkoitus täydentää muita sopimuksia, joilla pyritään edistämään ihmis- ja perusoikeuksien toteutumista naisten kohdalla.

STTK pitää sopimukselle määriteltyjä tavoitteita erittäin tärkeinä ja kannattaa sopimuksen hyväksymistä Suomen osalta. STTK korostaa, että kaikki väkivalta on tuomittavaa. Erityisen tärkeää on pyrkiä estämään ja ehkäisemään väkivaltaa ja sen uhkaa jo ennalta.

Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava sukupuoleen perustuva ihmisoikeusloukkaus. Tämän merkittävän ongelman ehkäiseminen ja torjuminen on haastavaa ja vaatii monipuolista yhteistyötä niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. STTK pitää tärkeänä, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa tarkasteltaessa otetaan huomioon myös naisiin kohdistuva väkivalta työpaikoilla ja työelämässä.